Dodano: 28.09.2017
w kategorii: Podatki

Kontrola celno-skarbowa w działalności gospodarczej

Jednym z najpopularniejszych haseł związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które wyszukiwane są przez przedsiębiorców w internetowych przeglądarkach jest „działalność gospodarcza kontrola celno-skarbowa”. Każdy przedsiębiorca musi bowiem zdawać sobie sprawę, że z samej istoty prowadzenia działalności gospodarczej wynika ryzyko podjęcia kontroli celno-skarbowej wobec przedsiębiorcy. Niestety, najczęściej osoby prowadzące działalność gospodarczą nie mają dostatecznej wiedzy w zakresie kontroli celno-skarbowej i nie są świadomi swoich praw i obowiązków. Ponadto, od 1 marca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy zawarte w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, które w znaczący sposób zmieniają funkcjonowanie organów odpowiedzialnych za kontrolę celno-skarbową.

Krajowa Administracja Skarbowa stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych. Jednym z organów Krajowej Administracji Skarbowej sa urzędy celno-skarbowe, które m.in. wykonują kontrole celno-skarbowe.

Jaki jest cel kontroli skarbowej?

Odpowiedź na to pytanie odnaleźć można w art. 281 § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Zgodnie z tym przepisem, celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Ponadto, zgodnie z art. 281 § 3 tej ustawy, Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadza kontrolę podatkową, której celem jest sprawdzenie stosowania uznanej przez ten organ metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi. Należy wskazać, iż wskazane obowiązki podatnika należy rozumieć szeroko, ponieważ pojęcie to obejmuje zarówno należności podatkowe, jak również zastosowanie wszelkiego rodzaju ulg i odliczeń.

W ostatnim okresie, który stoi pod znakiem niezwykle medialnej walki z tzw. agresywną optymalizacją podatkowa, organy kontroli celno-skarbowej zintensyfikowały swoją działalność w zakresie weryfikacji, czy rezydencja podatkowa podatnika w innym kraju niż Polska, która zapewnia podatnikowi pewne korzyści związane z optymalizacją obciążeń fiskalnych, została uzyskana w sposób zgodny z prawem.

Sytuacja komplikuje się w związku z tym, iż od pewnego czasu do polskiego prawa podatkowego wprowadzona została tzw. klauzula obejścia prawa podatkowego. Szef Krajowej Administracji Podatkowej oceniając, czy sposób działania przedsiębiorcy był sztuczny, bierze pod uwagę występowanie m.in. nieuzasadnionego dzielenia operacji, angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego, czy też ryzyka ekonomicznego lub gospodarczego przewyższającego spodziewane korzyści inne niż podatkowe w takim stopniu, że należy uznać, iż działający rozsądnie podmiot nie wybrałby tego sposobu działania. W przypadku stwierdzenia czynności mających na celu unikanie opodatkowania, Szef Krajowej Administracji Skarbowej w drodze decyzji określa skutki podatkowe takich czynności tak, jak gdyby podmiot kierował się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej.

Mając na uwadze powyższe, przedsiębiorcy muszą szczególnie pieczołowicie planować czynności, które podejmować będą w toku prowadzenia swojej działalności biznesowej. Każda podjęta czynność może bowiem zostać zakwestionowana i uznana jako sztuczna. Dlatego też ze względu na bezpieczeństwo prowadzonego biznesu, podatki oraz zapewnienie płynności finansowej, innym hasłem, które powinno być wyszukiwane przez przedsiębiorców w internecie powinno być „kancelaria podatki warszawa” lub „podatki prawnik warszawa”

Kiedy można się spodziewać kontroli skarbowej?

Na mocych nowych przepisów, urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej otrzymają szereg nowych uprawnień, które teoretycznie mają usprawnić kontrolę celno skarbową. Należy jednak wskazać, iż wprowadzone zmiany pozostawiają urzędnikom pole do potencjalnych nadużyć z uwagi na dużą uznaniowość w zakresie podejmowania niektórych czynności faktycznych w toku kontroli celno-skarbowej. Nie sposób nie zauważyć, iż może to w istotny sposób oddziaływać na przebieg kontroli oraz dalsze funkcjonowanie podatnika w obrocie.

Nowe przepisy umożliwiają Krajowej Administracji Skarbowej odstąpienie od zawiadamiania podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli celno-skarbowej. Zgodnie z art. 62 ust. 1 i 2 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej podatnik dowie się o kontroli celno-skarbowej w momencie doręczenia upoważnienia do jej przeprowadzenia, co skutkować będzie jej rozpoczęciem. Ponadto, art. 62 ust. 3 omawianej ustawy stanowi, iż w przypadku podejrzenia, że nie są przestrzegane przepisy oraz okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne przeprowadzenie kontroli celno-skarbowej, będzie ona wszczynana na podstawie okazywanej legitymacji służbowej. Urzędnicy przeprowadzający kontrolę skarbową będą mieli poza tym w toku prowadzonej kontroli prawo żądania dostępu do akt, ksiąg i dokumentów także za okres nieobjęty kontrolą. Będą oni uprawnieni do prowadzenia kontroli w każdym istotnym dla kontroli miejscu, czyli przykładowo w miejscu prowadzenia działalności przedsiębiorcy, miejscu przechowywania ksiąg, miejscu zamieszkania lub przebywania przedsiębiorcy czy też siedziby lub miejscu zamieszkania kontrahentów przedsiębiorcy.

Wskazane powyżej uprawnienia Krajowej Administracji Skarbowej są bez wątpienia niezwykle szerokie. Stawiają one przedsiębiorców w niewątpliwie mniej korzystnej sytuacji w obliczu kontroli. Przedsiębiorca powinien pamiętać zatem o zabezpieczeniu prowadzonej działalności, gdyż najdrobniejsze błędy mogą spowodować negatywne skutki wynikające z przeprowadzonej kontroli.

Zanim zatem włączymy wyszukiwarkę i wpiszemy hasło „kancelaria podatki warszawa” lub „podatki prawnik warszawa”, warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z nową ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej.