Dodano: 31.10.2017
w kategorii: Podatki

Kształtowanie modelu biznesowego w dobie walki z optymalizacją podatkową

Jak wiadomo nie od dziś, polski system podatkowy nie należy do najbardziej przyjaznych, a prowadzenie działalności gospodarczej w obrębie polskiej jurysdykcji obarczone jest wysokim ryzykiem. Uczciwy przedsiębiorca, który planuje przeprowadzić optymalną strukturyzację swojego modelu biznesowego każdorazowo staje przed potencjalnym zagrożeniem, iż urzędnik skarbowy zakwestionuje jego działania i podciągnie je pod zakres zastosowania którejś z ogólnych klauzul unikania opodatkowania. Nie dziwi zatem, iż przedsiębiorcy poszukują alternatywnych rozwiązań obejmujących wybór nowej jurysdykcji podatkowej.

W 2017 roku w polskim systemie prawnym pojawiły się nowe regulacje, modyfikujące sposób, w jaki może nastąpić przeniesienie działalności za granicę będącę częścią restrukturyzacji modelu biznesowego przedsiębiorstwa. Nowe przepisy, które uregulowane zostały m. in. w ustawie o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 648, dalej: „UWI”) wprowadzają niezbędne narzędzia do efektywnego stosowania prawa podatkowego z udziałem czynnika transgranicznego. Wskazywane przepisy są rezultatem działań w zakresie walki z optymalizacją podatkową, które odbywały się na płaszczyźnie Unii Europejskiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Na bazie poczynionych ustaleń Polska zobowiązała się do implementacji szeregu dyrektyw unijnych, procedury Wspólnego Standardu Raportowania (CRS) oraz działania OECD nr 13 w ramach projektu Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), które obejmuje wdrożenie wymogu sprawozdawczości państw (Country-by-Country Reporting, CbR) w zakresie cen transferowych. Głównym celem wprowadzenia regulacji była zatem intensyfikacja działań w zakresie walki z agresywną optymalizacją podatkowa.

Raje podatkowe a zakres regulacji

Pozostaje zatem odpowiedzieć na pytanie co w przypadku, gdy przedsiębiorca chce w sposób uczciwy zrestrukturyzować model biznesowy swojej działalności i jego czynności nie mają na celu unikania opodatkowania.

Spółka na Cyprze lub spółka na Malcie dalej mogą spełnić oczekiwania takiego podmiotu. Należy w tym miejscu wskazać, iż informacje podatkowe mogą być bowiem udostępniane właściwemu organowi, pod warunkiem, że wykorzystywanie udostępnionych informacji podatkowych nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w tych umowach, a taka wymiana informacji może nastąpić wyłącznie pomiędzy państwami, będącymi stronami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska. Organem udostępniającym informacje i zwracającym się z prośba o ich udostępnienie będzie w przypadku Polski Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Przyczyny udzielania informacji

Zanim kancelaria podatkowa Warszawa podejmie czynności w celu optymalizacji modelu biznesowego przedsiębiorcy i zanim inkorporowana zostanie spółka na Malcie czy spółka na Cyprze warto wspomnieć, że udzielenie informacji podatkowej musi mieć uzasadnioną przyczynę. W art. 16 ustawy o wymianie informacji zawarto katalog sytuacji, w których takie udostępnienie będzie możliwe. Wspomniany przepis obejmuje uprawdopodobnione uszczuplenie należności podatkowych lub obejście przepisów prawa podatkowego państwa członkowskiego, korzystanie przez podatnika z ulg podatkowych, które może być podstawą powstania obowiązku podatkowego lub zwiększenia zobowiązania podatkowego w państwie członkowskim, ustalenie postępowania podatkowego lub kontrolnego dokonane na podstawie informacji podatkowych uzyskanych od właściwego organu państwa członkowskiego, które mogą być użyteczne do prawidłowego określenia podstaw opodatkowania i wysokości zobowiązania podatkowego. Współpraca ze specjalistami pozwoli na przeprowadzenie procedury w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko zakwalifikowania podejmowanych działań do jednej z powyższych kategorii.

Kluczową kwestią w realizacji tych przepisów będzie zatem sposób realizacji tych obowiązków przez poszczególne kraje. Obowiązek wymiany informacji nie powoduje zatem automatycznie, że rezydencja podatkowa przestanie być opłacalna. Niemniej jednak, w związku z implementacją wskazywanych przepisów przeniesienie działalności za granicę będzie musiało zostać starannie zaplanowane, a specjalista prawnik Warszawa będzie niezbędny do poprowadzenia i zabezpieczenia całej procedury.