Dodano: 25.10.2017
w kategorii: Podatki

Przeniesienie działalności za granicę – jak zrobić to sprawnie i szybko?

Nieprzyjazny i skomplikowany system podatkowy oraz jego częste zmiany powodujące niepewność prawa powodują, iż coraz więcej polskich przedsiębiorców decyduje się na przeniesienie działalności za granicę. Biorąc pod uwagę warunki, w jakich prowadzona może być w Polsce działalność gospodarcza nie dziwi, iż przedsiębiorcy chcą korzystać z bardziej przyjaznych jurysdykcji. Zagraniczne systemy podatkowe gwarantują bowiem korzyści, pozwalające przedsiębiorcom na swobodne prowadzenie działalności gospodarczej. Podstawowe przywileje to m.in. poufność i zapewnienie tajemnicy bankowej i handlowej, stabilizacja polityczna i ekonomiczna, możliwość korzystania z licznych ulg mających na celu zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania na terenie danego kraju, korzystniejsze przepisy prawa dewizowego, ale także doskonała infrastruktura oraz otoczenie sprzyjające rozwijaniu działalności. Rozwiązaniem może zatem okazać się spółka na Cyprze czy spółka na Malcie. Inkorporacja podmiotu w tych jurysdykcjach i ukształtowanie modelu biznesowego w oparciu o wskazany podmiot może zapewnić zdecydowanie bardziej korzystne warunki do prowadzenia i rozwoju działalności co prowadzi do jej intensyfikacji i maksymalizacji zysków.

Przeniesienie działalności za granicę a przepisy prawa

Aby odkodować normy prawne regulujące przeniesienie działalności za granicę należy sięgnąć do wielu ustaw, które regulować mogą poszczególny aspekty takiej procedury. Do podstawowych aktów prawnych, o których mowa powyżej, należą m.in. ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 1792), ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) oraz innych ustaw szczegółowych, takich jak chociażby ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.) czy też ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.). Prawidłowe stosowanie przepisów wyżej wymienionych aktów prawnych, jak również innych, których przepisy znajdują zastosowanie w procedurze przenoszenia działalności za granicę, pozwala na skuteczne i bezpiecznie sfinalizowanie procedury.

Kwestia kluczowa – przeniesienie siedziby

Podstawowym elementem transgranicznego przeniesienia siedziby spółki jest zmiana państwa siedziby podmiotu. Procedura inicjowana jest przez uchwałę zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia w sprawie przeniesienia jej siedziby za granicę. Najbardziej problematyczną kwestią na tym etapie jest jednak ustalenie, czy istnieje obowiązek przeprowadzania likwidacji spółki w Polsce według procedury uregulowanej przepisami polskiego kodeksu spółek handlowych. Do tej pory orzecznictwo sądów wskazywało, iż taki obowiązek istnieje i przeniesienie siedziby za granicę poprzedzone musi być uprzednim przeprowadzeniem procedury likwidacyjnej w Polsce.

Jednakże, w ostatnim czasie pojawiły się wątpliwości dotyczące zgodności z prawem unijnym polskich przepisów, które nakładają obowiązek przeprowadzenia w przypadku przeniesienia siedziby spółki za granicę procedury likwidacyjnej w Polsce. Aktualnie sprawa obejmująca to zagadnienie jest w toku rozpatrywania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawa C-106/16). Pojawiła się już natomiast opinia Rzecznika Generalnego, który jednoznacznie stwierdził, iż polskie przepisy stoją w tym przypadku w sprzeczności ze swobodą przedsiębiorczości gwarantowaną na podstawie art. 49 i 54 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Poziom złożoności tego zagadnienia powoduje, że i w tym przypadku doradztwo prawnika lub doradcy podatkowego zagwarantuje przedsiębiorcy prawidłowe wypełnienie obowiązków i uniknięcie ryzyka fiskalnego.

Efektywne przeniesienie działalności za granicę

Rezydencja podatkowa poza granicami Polski pozwoli zagwarantować przedsiębiorcom dużo bardziej przyjazne warunki do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, iż złożoność procedury transgranicznego przeniesienia siedziby spółki i konieczność identyfikacji wielu ryzyk prawnych i podatkowych skutkują koniecznością zaangażowania w cały proces prawników i doradców podatkowych. Kancelaria podatki Warszawa zadba w tym zakresie o każdy szczegół i zapewni sprawne i efektywne przeprowadzenie całej procedury, dbając każdy najdrobniejszy szczegół.