Dodano: 05.09.2016
w kategorii: Podatki

Raje podatkowe oferują przedsiębiorcom szereg narzędzi do optymalizacji podatkowej

Na świecie istnieje wiele niezależnych terytoriów, które zachęcają przedsiębiorców do ulokowania inwestycji bądź prowadzenia działalności gospodarczej w tych jurysdykcjach. Terytoria te oferują zagranicznym inwestorom przyjazne środowisko do rozwijania działalności gospodarczej. Te tak zwane raje podatkowe oferują przedsiębiorcom szereg narzędzi do optymalizacji podatkowej, m.in brak podatku dochodowego albo podatek dochodowy o czysto nominalnym charakterze, jak również gwarantują przedsiębiorcom dyskrecję i ochronę ich prywatności.

W związku z szeroko rozbudowanym aparatem administracyjno-urzędniczym oraz znacznymi obciążeniami podatkowymi w Polsce warto więc rozważyć przeniesienie swojej działalności gospodarczej bądź majątku do krajów, które mają niskie podatki, a oferują rozbudowane regulacje prawne dotyczące tajemnicy bankowej oraz łatwy i przejrzysty system do prowadzenia działalności gospodarczej.

Korzyści wynikające z optymalizacji podatkowej.

1. Minimalizacja zobowiązań podatkowych

Z punktu widzenia przedsiębiorcy najważniejsze jest, aby korzyści z prowadzenia działalności gospodarczej były jak najbardziej wymierne. Dlatego też przedsiębiorcy stale poszukują najlepszych możliwych rozwiązań i dostępnych regulacji prawnych, które pozwalają zoptymalizować wydatki i obciążenia związane z działalnością gospodarczą.

Taxways oferuje szereg rozwiązań, dzięki którym przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce będą mogli skutecznie zmniejszyć wydatki przeznaczone na zobowiązania podatkowe.

Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w doradztwie podatkowym i ekspertyzy z zakresu optymalizacji podatkowej poprzez m.in. międzynarodowe planowanie podatkowe i zakładanie spółek offshore jesteśmy w stanie zaplanować i implementować struktury gwarantujące efektywne opodatkowanie Państwa aktywności gospodarczej.

2. Ochrona majątku przed wierzycielami

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z dużym ryzykiem. Majątek zgromadzony przez przedsiębiorcę może być utracony w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń lub innych okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, takich jak np. działania konkurencji, niezrealizowane zlecenia, niewywiązywanie się z obowiązków przez osoby zatrudnione czy też problemy kredytowe. Jednakże, jak głosi znane polskie przysłowie, przezorny zawsze ubezpieczony.

Dlatego, aby uniknąć takiego czarnego scenariusza warto rozważyć inwestycje gospodarcze lub ulokowanie majątku w odpowiednio do tego stworzonych strukturach międzynarodowych. Odpowiednim rozwiązaniem może być założenie zagranicznej spółki bądź fundacji. Przykładowo możecie Państwo skutecznie ochronić swój majątek poprzez wykorzystanie spółki holdingowej na Malcie bądź Cyprze lub prywatnej fundacji prawa maltańskiego. Podmioty prawne zarejestrowane w jurysdykcjach onshore takich jak Malta lub Cypr oraz offshore (Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Seszele) mogą stworzyć parasol ochronny dla Państwa majątku, który skutecznie zabezpieczy Państwa przed bezpodstawnymi roszczeniami wierzycieli.

Należy podkreślić przy tym, że zagraniczne podmioty prawne takie jak trusty czy fundacje prywatne dają również gwarancję zabezpieczenia powierzonego majątku dla przyszłych pokoleń. Wynika to z faktu, że ostateczni beneficjenci składników majątku ulokowanego zagranicą (np. spadkobiercy) będą mogli w pełni skorzystać z odpowiednio skonstruowanych struktur nie będąc ich właścicielami. Dlatego warto zastanowić się nad wyłączeniem części aktywów z obrotu w kraju i przekazaniu ich podmiotom zagranicznym w celu zabezpieczenia majątku spadkowego.

3. Wybór najbardziej dopasowanego rozwiązania

Na świecie istnieją rozwiązania korporacyjne szerzej nieznane w polskim środowisku prawnym. Wiele ze struktur dostępnych w systemach prawnych rajów podatkowych zostało opracowanych przede wszystkim na potrzeby klientów zagranicznych. Dlatego też są one bardziej przyjazne dla nowych inwestorów z krajów o rozbudowanym aparacie urzędniczym i nadmiernej regulacji podatkowej.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w branży międzynarodowego doradztwa podatkowego posiadamy szeroką sieć kontaktów, która pozwoli nam na wybór rozwiązania dopasowanego do Państwa potrzeb i wprowadzenie go w życie w efektywny sposób. Założenie spółki offshore lub innego podmiotu prawnego może być dokonane przez nas szybko i bez zbędnych formalności, a ich utrzymanie oraz zarządzanie będzie wymagało minimalnego udziału z Państwa strony.

W nawiązaniu do powyższego opisu, poniżej pragniemy państwu przedstawić szereg praktycznych rozwiązań, których wykorzystanie pozwoli na efektywną optymalizację podatkową Państwa działalności gospodarczej.

Spółka maltańska

Republika Malty to wyspiarskie państwo-miasto położone w Europie Południowej na Morzu Śródziemnym, około 80 km na południe od Włoch. Obejmuje archipelag Wysp Maltańskich, jednakże większość ludności mieszka na głównej wyspie, w zespole miejskim Valletty – stolicy Malty.

Jedną z zalet Malty, która czyni tę wyspę tak atrakcyjną lokalizacją dla inwestycji, jest umiarkowany poziom danin publicznych. Dzięki dobrze rozbudowanemu systemowi redukcji obciążeń podatkowych możliwe jest obniżenie podatku nawet do efektywnej stawki 0% (przy zmianie rezydencji podatkowej na maltańską).

Równocześnie podstawowym narzędziem optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem tej jurysdykcji jest założenie spółki na Malcie. Przyjmuje się, że spółka posiadająca siedzibę na Malcie jest maltańskim rezydentem podatkowym i na jej podstawie podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych, który można efektywnie obniżyć nawet do poziomu 5%. Dzięki tym ulgom podatkowym udziałowcy spółki na Malcie mogą znacznie zredukować obciążenie podatkowe, a dzięki strukturom takim jak fundacja prawa prywatnego również zachować poufność rzeczywistego beneficjenta struktury.

Aktualnie przyjazne rozwiązania podatkowe dotyczą to m.in.:

 • opodatkowania dywidend oraz zysków kapitałowych ze struktur holdingowych,
 • podatku u źródła lub opłaty skarbowej,
 • obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz regulacji dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych.

Spółka cypryjska

Prowadzenie działalności gospodarczej poprzez spółki na Cyprze jest rozwiązaniem z zakresu optymalizacji podatkowej rekomendowanym przez wielu doradców podatkowych.

Cypr oferuje niską stawkę podatku dochodowego, a jednocześnie cypryjski system podatkowy przewiduje szereg zwolnień obejmujących dochody z wielu źródeł, co pozwala na dodatkowe obniżenie obciążenia podatkowego. Wśród innych pozytywnych aspektów płynących z rejestracji spółki na Cyprze bądź zmiany rezydencji podatkowej na cypryjską wymienić można strategiczne położenie kraju, doskonałą infrastrukturę oraz niskie ceny usług specjalistycznych.

Minimalne zobowiązania podatkowe:

Jako główne korzyści płynące z wykorzystywania spółek cypryjskich należy wskazać:

 • niską stawkę podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), która wynosi 12,5%,
 • brak opodatkowania zysków kapitałowych (np. przy sprzedaży papierów wartościowych),
 • brak podatku u źródła przy wypłacanych dywidendach, odsetkach i wynagrodzeniu z tytułu praw autorskich (licencji) na rzecz podmiotów zagranicznych,
 • Cypr jest stroną kilkudziesięciu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz jako kraj członkowski UE objęty jest obowiązkiem implementacji dyrektyw unijnych.

Uproszczona struktura prawna:

Dyrektorzy: W spółce na Cyprze musi być powołany przynajmniej jeden dyrektor. Może być to osoba fizyczna lub osoba prawna, niezależnie od jej rezydencji podatkowej. Istnieje również możliwość skorzystania z usług lokalnych dyrektorów nominowanych (tzn. będących rezydentami podatkowymi Cypru). Takie rozwiązanie jest sugerowane dla osób, które chcą, aby ich spółka zarejestrowana na Cyprze miała również status cypryjskiego rezydenta podatkowego.

Sekretarz: Sekretarzem spółki może być osoba fizyczna lub osoba prawna. Sekretarz jest odpowiedzialny za przygotowanie i składanie rocznych deklaracji spółki oraz za przechowywanie ksiąg protokołów i rejestru członków. Sekretarz nie musi być cypryjskim rezydentem podatkowym, niemniej jest to rekomendowane dla uzyskania statusu cypryjskiego rezydenta podatkowego.

Siedziba: Każda spółka musi mieć siedzibę na Cyprze. Spółka cypryjska może w tym celu wynająć samodzielnie powierzchnię pod siedzibę bądź skorzystać z adresu udostępnionego przez lokalnego dostawcę usług korporacyjnych.

Akcjonariusz: Cypryjska spółka Ltd musi posiadać co najmniej jednego akcjonariusza (może to być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna). Możliwe jest również skorzystanie z usług tzw. udziałowców nominowanych, co pozwala na zachowanie poufności beneficjenta rzeczywistego.

Księgowość: Spółka cypryjska jest zobowiązana do prowadzenia księgowości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IFRS)

Pozostałe korzyści z założenia spółki na Cyprze:

 • Cypr nie jest traktowany przez polskie prawo jako kraj stosujący szkodliwą konkurencję podatkową,
 • Konta bankowe mogą być zakładane dla spółek cypryjskich w dowolnej walucie zarówno na Cyprze jak i za granicą bez ograniczeń związanych z kontrolą dewizową,
 • Brak regulacji dotyczących cen transferowych,
 • Względnie niskie koszty założenia i funkcjonowania spółki,
 • Za zakładaniem spółek na Cyprze przez polskich przedsiębiorców przemawiają także inne elementy składające się na przyjazny klimat biznesowy, dobre położenie, stabilna gospodarka oraz demokratyczny system polityczny.

Spółka w Luksemburgu

Luksemburg jest atrakcyjnym miejscem zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej jak i do lokowania majątku.

Rodzaje spółek:

Spółka SARL – société à responsabilité limitée (odpowiednik polskiej spółki z. o.o.)

Minimalny kapitał zakładowy wynosi około 12,5 tyś. euro i musi zostać wpłacony w całości w momencie zakładania spółki. Spółkę SARL może założyć od dwóch do czterdziestu założycieli. Ich odpowiedzialność jest ograniczona do wkładów początkowych. Dyrektorem spółki SARL może być osoba fizyczna lub prawna, niezależnie od jej rezydencji podatkowej. Istnieje również możliwość założenia jednoosobowej spółki SARL.

Spółka SA – société anonyme (odpowiednik polskiej spółki akcyjnej)

Minimalny kapitał zakładowy to około 31 tyś. euro, przy czym SA może zostać założona po wpłaceniu 25% jego wartości. Odpowiedzialność akcjonariuszy jest ograniczona do wysokości wniesionego kapitału. Podobnie jak przy spółce SARL dyrektorem spółki SA może być osoba fizyczna lub prawna, bez wymogu rezydencji podatkowej w Luksemburgu. Wymaganych jest min. 3 dyrektorów. Umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Spółka SENC – société en nom collectif (odpowiednik polskiej spółki jawnej)

Spółka SENC musi posiadać co najmniej dwóch wspólników, bez określenia ich maksymalnej liczby. Wspólnikami mogą być osoby fizyczne bądź prawne. Odpowiedzialność wspólników w spółce jawnej jest nieograniczona. Wysokość wkładów do spółki oraz forma umowy zależą wyłącznie od woli założycieli.

Spółka SECA – société en commandite par actions (odpowiednik polskiej spółki komandytowo-akcyjnej)

Tak jak w przypadku spółki SA minimalny kapitał zakładowy spółki SECA to około 31 tyś. EURO, przy czym dla zarejestrowania spółki wystarczy opłacić 25% kapitału zakładowego. Dopuszczalne są również wkłady niepieniężne. W spółce komandytowo akcyjnej powinno być przynajmniej trzech wspólników, tzn. co najmniej jeden komplementariusz i dwóch komandytariuszy. Umowa spółki powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Preferencyjny system podatkowy Luksemburgu

Luksemburg wyróżnia się atrakcyjnym systemem podatkowym. Dlatego specjaliści z zakresu doradztwa podatkowego zalecają wykorzystywanie w scenariuszach optymalizacji podatkowej struktur z udziałem spółek w Luksemburgu. Dzięki temu coraz więcej inwestorów przenosi swoja działalność do Luksemburga. Mimo iż stawka CIT wynosi 29,22% (uwzględnia m.in. podatek miejski dla miasta Luksemburg – 6,75%), to w pewnych okolicznościach może być znacznie obniżona.

Pozostałe, najistotniejsze stawki podatkowe to:

 • podatek od zysków kapitałowych – 21%,
 • podatek od dywidend – 15%,
 • VAT – 17% (3% dla e-commerce),
 • podatek u źródła od odsetek lub należności licencyjnych – 0%.

Spółka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA), RAK

W ostatnich latach Zjednoczone Emiraty Arabskie znajdują się w centrum uwagi ze względu na rozwój ekonomiczny i imponujące projekty turystyczne takie jak m.in. sztuczna wyspa w kształcie palmy. Jednocześnie Dubaj przyciąga przedsiębiorców przejrzystymi regulacjami prawnymi i strefami wolnego handlu.

Oferowane korzyści podatkowe:

Głównymi, korzystnymi aspektami prowadzenia działalności poprzez spółkę w ZEA są brak podatku dochodowego, podatku VAT, podatku od zysków kapitałowych oraz podatku u źródła (z wyłączeniem spółek działających w przemyśle paliwowym, energetycznym lub finansowym, np. banków). Zjednoczone Emiraty Arabskie są związane umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania z Polską oraz z ponad 50 innymi krajami na świecie (m.in. z Maltą, Cyprem, Luksemburgiem i Holandią). Jednocześnie ZEA nie figurują na listach krajów stosujących szkodliwą konkurencje podatkową.

Polskich przedsiębiorców powinny zainteresować przede wszystkim dwa rodzaje spółek w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Pierwszym rodzajem jest spółka Offshore. Nie posiadają one statusu rezydenta podatkowego ZEA. Mimo że spółki offshore w teorii podlegają opodatkowaniu w ZEA, to w praktyce korzystają one ze zwolnienia z opodatkowania swych wszystkich dochodów.

Innym rozwiązaniem dla spółek w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest spółka FZ (free zone). Spółki FZ to spółki mające charakter międzynarodowy i są rejestrowane w strefach wolnocłowych np. Ras Al. Khaimah (RAK) lub Dubaju. Spółki FZ korzystają z braku podatków: dochodowego, od importu/ eksportu, od zysków kapitałowych oraz podatku VAT. Dodatkowo nie podlegają ograniczeniom w zakresie transferowania kapitału i zysków z ZEA. Ponadto spółka działająca w wolnej strefie może uzyskać certyfikat rezydencji podatkowej w ZEA, pozwalający jej na korzystanie z zapisów zawartych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umowy te pozwalają na opodatkowanie zysków osiąganych z dywidend, odsetek, należności licencyjnych i wynagrodzeń dyrektorskich wyłącznie w kraju, w którym powstały.

Poniżej omawiamy w skrócie najbardziej atrakcyjne dla inwestorów formy spółek w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Spółki zorganizowane w strefach wolnocłowych (tzw. spółki Free Zone):

Spółki zakładane w strefach wolnocłowych oferują najwięcej korzyści dla inwestorów. Proces rejestracji spółki free zone jest sprawny, zaś prawo ZEA nie przewiduje limitu osób, które może zatrudniać taka spółka. Spółki w strefach wolnocłowych mogą być własnością obcokrajowców, nie mogą jednak prowadzić działalności handlowej bezpośrednio w ZEA.

Zakładając spółkę w wolnej strefie ZEA, należy ubiegać się o odpowiednią licencję w celu rozpoczęcia działalności w tym kraju. Ponadto należy co roku dostarczyć sprawozdanie finansowe przygotowane przez biegłego rewidenta, aby móc tę licencję odnowić. Jednocześnie działalność spółek free zone może być sterowana spoza terytorium ZEA bez obciążeń podatkowych czy też innych ograniczeń prawnych.

Spółka offshore w ZEA

Spółka tego typu nie jest uznawana za rezydenta podatkowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale za wirtualną spółkę. Wiążą się z tym pewne obostrzenia. Przykładowo spółka offshore nie możne prowadzić żadnej działalności na terytorium ZEA.

Spółki offshore są zakładane przede wszystkim w emiratach Dubaj oraz Ajman. Mogą Państwo posiadać 100% udziałów w spółce offshore. Można również otworzyć konto bankowe dla takiej spółki. Co ważne, aby otworzyć spółkę offshore w ZEA, nie musicie Państwo przyjeżdżać na miejsce. Wymagane jest natomiast, aby przyjechali Państwo do banku aby założyć rachunek bankowy dla spółki.

Poniżej podajemy niektóre korzyści wynikające z zarejestrowania spółki offshore w ZEA:

 • brak ograniczeń co do narodowości i rezydencji podatkowej udziałowców oraz członków zarządu,
 • dyrektorem może być dowolna osoba fizyczna lub osoba prawna,
 • brak wymogów składania raportów finansowych i przeprowadzania audytu,
 • brak podatku CIT lub VAT,
 • spółki można bezproblemowo prowadzić eksterytorialnie a wszystkie sprawy związane z ich prowadzeniem załatwiać korespondencyjnie.

Spółka mainland w ZEA

Trzecim rodzajem spółek jest spółka Limited Liability Company (LLC), zwana również spółką mainland. Spółka mainland to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jej założenie wymaga współpracy z lokalnym partnerem, który będzie posiadał 51% udziałów w spółce (Państwo zaś pozostałe 49% udziałów). Jednakże praktyką jest dojście do porozumienia z lokalnym partnerem i zapłata umówionej kwota, aby móc prowadzić działalność z wykorzystaniem części udziałów lokalnego partnera. Konieczne jest jednak, aby przyjechali Państwo na 10-12 dni do ZEA celem założenia tego typu spółki.

Dzięki tej formie spółki możecie Państwo prowadzić działalność w dowolnym miejscu –  nie tylko na obszarze ZEA, ale i całego świata. Zakładając konto bankowe będziecie Państwo mogli również mieć dostęp do karty debetowej czy bankowości internetowej.